Laatste nieuws

Uitbreiding Mobiele Container Reparatie Team:

Groenenboom breidt het Mobiele Container Reparatie Team uit met een extra volledig geoutilleerde Renault Master Bus.lees meer

HCRA VOORWAARDEN

Algemene aannemings-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de Metaalunie branchegroep Holland
Container Repair Association (HCRA), gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam op
23 december 2003. Dit is een uitgave van de Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.
© Metaalunie

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die leden van de Metaalunie-branchegroep Holland Container Repair Association (verder te noemen HCRA) doen, op alle overeenkomsten die zij sluiten en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. De aanbieder/leverancier is het HCRA-lid dat deze voorwaarden gebruikt. Deze wordt aangeduid als opdrachtnemer of verkoper. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever of koper.


1.2. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de Metaalunie-branchegroep HCRA.

1.3. In deze voorwaarden wordt onder opdrachtgever tevens verstaan: eigenaar en/of gebruiker van de zaak dan wel de door of namens hem ingeschakelde personen of bedrijven.

1.4. In deze voorwaarden wordt onder "reparatie" tevens verstaan, "onderhoud, reiniging en/of inspectie" en onder "het gerepareerde" tevens "hetgeen onderhouden, gereinigd is/wordt en/of het geïnspecteerde".

1.5. Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en emballage.

2.4. Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

3.1. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.

3.2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van Euro 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van Euro 1.000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen

4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.

4.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.

4.3. Opdrachtgever bepaalt en is verantwoordelijk voor de omvang en de doelmatigheid van de te verrichten reparatie(s) en/of andere werkzaamheden. Opdrachtgever beslist over de (technische) specificaties waarop de reparatie(s) en/of andere werkzaamheden uiteindelijk worden uitgevoerd.

4.4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke.

4.5. Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil gebruiken vóórdat deze verwerkt worden voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5: Levertijd en/of reparatietijd

5.1. De levertijd en/of reparatietijd wordt door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.

5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of reparatietijd gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.

5.3. De levertijd en/of reparatietijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

5.4. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd en/of reparatietijd verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra zijn planning dit toelaat.

b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of reparatietijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.

c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt de levertijd en/of reparatietijd verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.

d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of reparatietijd verlengd met de daardoor ontstane stagnatietijd.

Artikel 6: Risico-overgang

6.1. Bij koop vindt levering plaats af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat over op het moment dat verkoper deze ter beschikking stelt aan koper.

6.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

6.3. Ook in geval verkoper de verkochte zaak installeert en/of monteert gaat het risico van de zaak over op het moment dat verkoper de zaken ter beschikking stelt aan koper in het bedrijfspand van verkoper of op een andere overeengekomen plaats.

6.4. Als bij koop sprake is van inruil en koper in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij koper tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van verkoper.

Artikel 7: Prijswijziging

7.1. Als na de datum waarop de overeenkomst is gesloten vier maanden verstrijken en de nakoming ervan door opdrachtnemer nog niet is voltooid, mag een stijging in de prijsbepalende factoren worden doorberekend aan opdrachtgever.

7.2. Betaling van de prijsverhoging zoals bedoeld in lid 1 vindt plaats tegelijk met betaling van de hoofdsom of de laatste termijn.

7.3. Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en opdrachtnemer bereid is deze te gebruiken, mag opdrachtnemer maximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverde goederen in rekening brengen.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

8.2. Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer en dan met name storm met een door het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) of een filiaal daarvan geconstateerde windsnelheid van tenminste veertien meter per seconde, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import of handelsbeperkingen.

8.3. Opdrachtnemer is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.


Artikel 9: Omvang van het werk

9.1 Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen zijn.


9.2. In de prijs van het werk zijn niet begrepen:

a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk;
b. de kosten voor aansluiting van gas-, water-, elektriciteit- of andere infrastructurele voorzieningen;
c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
d. de kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
e. reis- en verblijfkosten.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk

10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de
werkelijkheid;
c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.

10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

10.3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.

Artikel 11: Uitvoering van het werk

11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden op een andere locatie dan zijn eigen bedrijfsterrein de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:

- gas, water en elektriciteit;
- verwarming;
- afsluitbare droge opslagruimte;
- op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.

11.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van opdrachtnemer die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.

11.3. Opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat documenten (waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen de zowel voor de ontvangst als voor de verzending vereiste documenten), alsmede instructies en dergelijke, tijdig in het bezit van opdrachtnemer zijn. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van deze instructies en/of documenten.

11.4. Als de door opdrachtgever ingeschakelde vervoerder weigert voor stukstal en/of technische conditie te tekenen, is opdrachtnemer voor de gevolgen in het aantal en/of technische conditie daarvan niet verantwoordelijk. Behoudens tegenbewijs, zal het aantal en/of technische conditie als vermeld in de administratie van opdrachtnemer, als juist gelden.


11.5. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van opdrachtnemer dit toelaat. Daarnaast is opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende schade.

Artikel 12: Oplevering van het werk

12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die, mits binnen normale werkdagen, binnen 48 uur kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.


12.3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid stellen het afgekeurde deel van het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn op deze oplevering opnieuw van toepassing.


Artikel 13: Opslag


13.1. Opdrachtnemer is gerechtigd de zaken van opdrachtgever zowel voor, tijdens als na de reparatie en/of andere werkzaamheden in de open lucht op te slaan. Onder opslag wordt verstaan: Het al dan niet tegen betaling voor bepaalde of onbepaalde tijd bewaren van aan opdrachtgever ten tijde van de opdracht toebehorende, dan wel onder zijn beheer staande zaken.


13.2. De opslag begint op de dag dat de zaken door of namens opdrachtgever worden aangeleverd en eindigt op de dag dat de zaken door of namens opdrachtgever worden opgehaald. Een deel van een dag telt hier als een gehele dag. Voor opslag geldt het bij opdrachtnemer ten tijde van de opslag gehanteerde depottarief.


13.3. Wanneer opslag voor onbepaalde tijd is overeengekomen, is opdrachtnemer gerechtigd schriftelijk bij aangetekend schrijven van opdrachtgever te verlangen dat deze de in opslag gegeven zaken, binnen een termijn van 2 weken, te rekenen vanaf dagtekening van genoemd schrijven, verwijdert of laat verwijderen.


13.4. Vindt opslag plaats in het kader van een reparatieopdracht, dan is opdrachtnemer gerechtigd te verlangen dat de in opslag zijnde zaken direct na uitvoering van de reparatie doch uiterlijk binnen 2 weken na gereedmelding, verwijderd worden. Het voorgaande is van toepassing ongeacht of betaling van het verschuldigde reeds heeft plaatsgevonden of nog voor of bij de aflevering dient te geschieden.


13.5. Wanneer zaken na het verstrijken van de in de leden 3 en 4 van dit artikel genoemde termijnen niet zijn verwijderd, mag opdrachtnemer gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.


Artikel 14: Aansprakelijkheid


14.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is.


14.2. Is er geen verzekeringsdekking en is opdrachtnemer toch aansprakelijk bijvoorbeeld in het geval van grove schuld of opzet van hem of zijn ondergeschikten, dan is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het kosteloos herstel van de schade. Als de begrote kosten van herstel hoger zijn dan de economische waarde van de desbetreffende container, dan is opdrachtnemer maximaal tot deze waarde aansprakelijk.


14.3. In geen geval komt voor vergoeding in aanmerking:

a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;
b. schade aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt;
c. schade die ontstaat:
- door de wijze en de plaats van opslag, waaronder mede doch niet uitsluitend wordt verstaan schade tengevolge van weersomstandigheden, waterstand, brand en explosie;
- door windsnelheden van tenminste 14 meter per seconde;
- tengevolge van de aard en natuurlijke gesteldheid van de in opslag gegeven zaken.
d. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.

14.4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden terzake van eventuele schade die het gevolg is van het feit dat op verzoek van opdrachtgever de technische specificaties zijn gewijzigd, de door opdrachtnemer in de offerte voorgestelde reparatie en/of andere werkzaamheden, niet, niet geheel of anders wordt uitgevoerd en het gerepareerde of anderszins bewerkte daardoor niet (meer) voldoet aan de daaraan te stellen wettelijke eisen.


14.5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.


14.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele schade veroorzaakt door in de ter reparatie en/of opslag aangeboden container achtergebleven al dan niet zichtbare ladingresten waaronder mede begrepen zijn eventuele straling en gassen, indien en voor zover de schadelijkheid hiervan niet voor opdrachtnemer kenbaar was, dan wel in redelijkheid kenbaar had moeten zijn. Opdrachtnemer verplicht zich bij eerste twijfel met betrekking tot de schadelijkheid van de aangetroffen ladingresten opdrachtgever hiervan in kennis te stellen.


Artikel 15: Reclamaties


15.1. Als opdrachtgever of diens vertegenwoordiger wil reclameren over een gebrek in de prestatie, dan moet hij dat schriftelijk doen binnen 14 dagen na de keuring in de werkplaats van opdrachtnemer of, indien geen keuring plaatsvindt, uiterlijk voordat de zaken het terrein van opdrachtnemer hebben verlaten.


15.2. Is de schriftelijke reclame van opdrachtgever niet binnen de in lid 1 vermelde termijn door opdrachtnemer ontvangen, dan verliest opdrachtgever alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van de geconstateerde gebrekkigheid.


15.3. Opdrachtgever heeft het recht de reparatie en/of andere uit te voeren werkzaamheden te (doen) keuren binnen 5 werkdagen na gereedmelding door opdrachtnemer, dan wel binnen 5 werkdagen na ontvangst van de desbetreffende factuur. Als opdrachtgever een keuring wenst, dan moet hij dat schriftelijk en binnen 2 werkdagen na ontvangst van de gereedmelding aan opdrachtnemer meedelen. In dat geval zal opdrachtnemer het gerepareerde goed en/of andere uitgevoerde werkzaamheden éénmaal ter keuring aan opdrachtgever aanbieden.


15.4. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de reparatie of andere werkzaamheden opnieuw uit te voeren.


15.5. Opdrachtnemer zal een klacht alleen in behandeling nemen als opdrachtgever aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.


15.6. Gebreken die in ieder geval niet door opdrachtnemer in behandeling zullen worden genomen zijn gebreken die het gevolg zijn van:

- normale slijtage;
- onoordeelkundig gebruik;
- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
- installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.
- toepassing van door of namens opdrachtgever voorgeschreven en/of toegeleverde materialen, materiaalkeuze of reparatiemethode;
- op verzoek van opdrachtgever verrichte noodreparatie(s).

15.7. Reclames over facturen moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij opdrachtnemer zijn ingediend op straffe van verval van aan hem ten dienste staande rechten.


Artikel 16: Betaling


16.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aangewezen rekening.


16.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:

a. bij balieverkoop contant;
b. als termijnbetaling is overeengekomen:
- 40% van de totale prijs bij opdracht;
- 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal;
- 10% van de totale prijs bij oplevering;
c. in alle overige gevallen binnen 30 dagen na factuurdatum.

16.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.


16.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer.


16.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:

a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

16.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.


16.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van Euro 50.

De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
over de eerste Euro 3.000 15%
over het meerdere tot Euro 6.000 10%
over het meerdere tot Euro 15.000 8%
over het meerdere tot Euro 60.000 5%
over het meerdere vanaf Euro 60.000 3%
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

16.8. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.


Onverminderd het hiervoor bepaalde worden betalingen geacht in de eerste plaats in mindering op oudere nog openstaande vorderingen te zijn geschied, ongeacht of bij de betaling andere aanwijzingen zijn gegeven.


Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht


17.1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:

a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

17.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.


17.3. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.


17.4. Opdrachtnemer heeft jegens een ieder die afgifte verlangt van zaken, documenten en gelden die opdrachtnemer uit welke hoofde en met welke bestemming dan ook onder zich heeft of zal krijgen, een pandrecht en een retentierecht op alle containers die hij van opdrachtgever onder zich heeft, voor alle vorderingen die opdrachtnemer ten laste van opdrachtgever of eigenaar heeft of mocht krijgen.


17.5. Degene die de bedoelde zaken, documenten en gelden ter beschikking van opdrachtnemer stelt wordt geacht hiertoe bevoegd zijn . Voor de gevolgen - welke ook - van zijn eventuele onbevoegdheid, aanvaardt opdrachtgever volledige aansprakelijkheid.


17.6. Bedoelde zaken, documenten en gelden strekken opdrachtnemer tot onderpand voor alle vorderingen welke hij ten laste van opdrachtgever heeft of zal krijgen.


17.7. Bij niet of niet tijdige voldoening van de vordering(en) van opdrachtnemer geschiedt de verkoop van het onderpand op bij de wet bepaalde wijze of - indien daaromtrent overeenstemming bestaat - onderhands.


Artikel 18: Ontbinding


Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.


Artikel 19: Toepasselijk recht en forumkeuze


19.1. Het Nederlands recht is van toepassing.


19.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.


19.3. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.


19.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

Algemene voorwaarden type: doc | size: